Privacy verklaring

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken vanuit de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de wet WGBO.

Deze wet is op 1 april 1995 in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van artsen, verloskundigen, paramedici en andere hulpverleners.


– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adres gegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

  • persoonlijke informatie zoals vastgelegd in het cliënten dossier
  • in geval van langdurige ziekte of overlijden gaat u er mee akkoord dat mw. C. Neis van praktijk tree of life inzage krijgt in u NAW gegevens om contact met u te zoeken over het te volgen beleid inzake uw behandeling.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jeri-saya.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Praktijk Jeri Saya verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
–  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, afspraken te maken en deze evt op verzoek met u te delen

– In uw cliënten dossier worden gegevens bewaard om de behandeling te kunnen uitvoeren en deze te evalueren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Praktijk Jeri Saya neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van praktijk Jeri Saya) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Praktijk Jeri Saya bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, maar volgens de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de wet WGBO. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam, geboortedatum, adres gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, behandelend huisarts/specialisten, medicatie, dossier en journaal vorming van behandelingen.
    • Termijn: 20 jaar
    • Reden:   wettelijke verplichting bewaartermijn dossier cliënt , Administratie en contactmogelijkheden

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk Jeri Saya verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. En uitdrukkelijk bij diens goedkeuring.

Inzien van dossiervorming op aanvraag van cliënt
Op verzoek van de cliënt kan een deel van het dossier worden ingezien en eventueel kosteloos worden gekopieerd (met uitzondering van buitensporige verzoeken). Indien cliënt een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief van €80,–.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Praktijk Jeri Saya gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Praktijk Jeri Saya gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk Jeri Saya neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@jeri-saya.nl